O PROGRAMACH

PROGRAM DROGOWIEC

Program DROGOWIEC powstał z myślą o projektantach w celu przyśpieszenia pracy. Jest to program wspomagający obliczenia potrzebne do wymiarowania kanalizacji deszczowej, rowów i obiektów inżynierskich przy projektowaniu dróg.
W programie dostępnych jest pięć zakładek:
- Obliczenia ilości wód- obliczenia ilości wód opadowych wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
- Sprawdzenie charakteru potoku- możliwość sprawdzenia czy potok ma charakter górski czy nie. Poprzez sprawdzenie czy jest na liście potoków górskich bądź obliczeniowo.
- Obliczanie przepustów- obliczanie przepustów kołowych i prostokątnych wg Dz. U. nr 63 "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" - dla schematu o niezatopionym wlocie i wylocie.
- Napełnienie w rowie- obliczenia napełnień i prędkości w rowach dla danego przepływu. Możliwość obliczeń dla: rowu trapezowego, "korytka kolejowego", "korytka górskiego".
- Stężenia zanieczyszczeń- obliczenia stężenia zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w ściekach pochodzących z dróg wg PN-S-02204 lub Zarządzenia nr 29 GDDKiA.
 
Posługując się danymi z projektowanych map sytuacyjnych (takimi jak powierzchnia zlewni cząstkowych (jezdnia, chodnik, spadek rowu) oraz dostępnymi w programie (takimi jak wysokości opadów, współczynniki, wymagania itp) w łatwy sposób Użytkownik jest w stanie dokonać wszystkich powyższych obliczeń
Całość obliczeń można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia do drukarki domyślnej (zaleca się ustawienie drukarki domyślnej systemu na drukarkę typu pdf). Tak wygenerowany plik, z poziomu programu można uzupełnić o krótki opis oraz numer załącznika co pozwala na załączenie obliczeń do dokumentacji projektowej lub sporządzanych operatów wodnoprawnych.


PROGRAM MULTIKORYTO

Program Multikoryto powstał z myślą o projektantach w celu przyśpieszenia pracy. Jest to prosty i intuicyjny program wspomagający obliczenia dla celów projektowych w zakresie obliczanie cieków/potoków w zlewniach niekontrolowanych. Korzystając z programu w bardzo szybki sposób użytkownik może dokonać obliczeń takich jak:
Obliczanie przepływów o zadanym prawdopodobieństwie wystąpienia za pomocą kilku ogólnie znanych i stosowanych metod:
    - Metoda Stachy i Fal (dwie wersje)
    - Wzór Punzeta (górski, wyżynny i nizinny)
    - Wzór Wołoszyna
    - Wzór Błaszczyka
    - Wzór Lambora
    - Równanie Regresji

Posługując się danymi określającymi rozpatrywaną zlewnie na podstawie mapy sytuacyjno wysokościowej (takimi jak powierzchnia zlewni, długość cieku głównego itp) oraz danymi z poszczególnej metody dostępnymi w programie (takimi jak wysokości opadów, współczynniki, itp) w łatwy sposób Użytkownik jest w stanie określić wysokość przepływu dla zadanego prawdopodobieństwa. Obliczenia można dokonać sze�cioma metodami co daję możliwość porównania wyników i uśrednieniu wartości końcowej bądź odrzucenia poszczególnej metody jako niemiarodajnej dla danego przypadku.


Całość obliczeń można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia do drukarki domyślnej (zaleca się ustawienie drukarki domyślnej systemu na drukarkę typu pdf). Tak wygenerowany plik, z poziomu programu można uzupełnić o krótki opis oraz numer załącznika co pozwala na załączenie obliczeń do dokumentacji projektowej.

Dodatkowo program daję możliwość obliczania
- napełnienia i prędkości w korytach zwartych wzorem Maninga jak i również obliczania napełnienia w korycie dla danego przepływu,
- prędkości dopuszczalnej dla danego przekroju oraz obliczeniowego współczynnika szorstkości za pomocą wzorów empirycznych.
- wygenerowania profilu na podstawie utworzonych wczesniej przekroii
 
Jako dane mogą posłużyć przekroje sporządzone przez geodetę w postaci punktów (odległość, rzędna terenu) jak i dane odczytane z mapy. W tym przypadku całość obliczeń również można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia do drukarki domyślnej. Tak wygenerowany plik, z poziomu programu można uzupełnić o krótki opis, numer załącznika i pozostałe dane dotyczące danego przekroju (kilometr, nazwa potoku, nr przekroju) co pozwala na załączenie obliczeń do dokumentacji projektowej.
Kolejną opcją przy obliczaniu koryta jest możliwość wygenerowania rysunku z zaznaczony napełnieniem i parametrami do pliku skryptowego CAD oraz wygenerowania wygenerowanie całego profilu na podstawie utworzonych wcześniej i wczytanych przekroi. Przkroje te można edytować i obsługiwać za pomocą programów typu AutoCad i ZwCad.
Autor oddając w Państwa ręce program Multikoryto ma nadzieję że przyczyni się do usprawnienia pracy przy sporządzeniu dokumentacji projektowej. Program ma na celu przyśpieszenie pracy, autor zaleca przed wykonaniem obliczeń sięgnąć do literatury specjalistycznej i zapoznanie się z założeniami i opisami poszczególnych metod, ponieważ obliczenia przepływów wymagają pewnej wiedzy z zakresu hydrologii.
F.H.U. Multifach. Wszelkie prawa zastrzeżone.